سخن مدیریت

«بالندگی هر جامعه و رشد و شکوفایی هر کشوری مرهون نگاه ژرف نخبگان آن جامعه است.»

ایجـاد اشتغــال مولـد و ثـروت سـاز بـا تکیــه بـر رفــع نیــازهای هــر جامعــه مهـــم تــرین وظیـفـه صنعت گران آن جامعه است. گروه کارخانجات فروغی متشکل از جمع صنعت گرانی است که با اعتقاد به فراز فوق تلاش داشته و دارند و به عنوان عضو موثر و هرچند کوچکی از این جمع افتخـارآمیز توانسته وظیفـه خود را در صنعت شیشـه که خود به عنوان محـوری جهت رسیدن به جامعـه توسعه یافته و پایـدار از نظـر صنعتی در ایـران فعال می باشد را به خوبی انجام دهد …

فلسفه فکری گروه کارخانجات فروغی کارآفرینی، اشتغال زایی و کمک به توسعه همه جانبه نظیر تولید و آموزش منابع انسانی و بهره گیری از آخرین متد و روشهای تولید در این عرصه می باشد. حدود ربع قرن از فعالیت گروه کارخانجات شیشه فروغی می گذرد، مجموعه ای پرتلاش و با انگیزه با همکـارانی حرفـه ای و متـخصص که همـواره بـه دنبال ارائـه بهتـرین راهکـارها بـرای مشتـریان خود می باشند. رعایت اخلاق حرفه ای و توجه به ارزش های انسانی از ویژگی های بارز مجموعه می باشد.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟